Skip to main content

Bogføring Nords persondatapolitik

 

Hvorfor har vi en persondatapolitik?

Vi har en persondatapolitik for at sikre os, at vores kunders personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende ret. Vi tager løbende stilling til, hvordan vi bedst muligt beskytter data og har især fokus på vores kunders rettigheder.

Formålet med databehandlingen

Vi behandler dine personoplysninger med det primære formål at løse den aftalte opgave. Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger udspringer af den kontrakt, som vi indgår med vores kunder.

Hvilke personoplysninger behandles?

Vi behandler almindelige personoplysninger. Almindelige personoplysninger er eksempelvis cpr.nr., navn, adresse, telefonnummer samt oplysninger om økonomi, gæld og skatteforhold.

Indsamling af data

De indsamlede personoplysninger stammer først og fremmest fra vores kunder i forbindelse med oprettelse af kundeforhold samt løsning af konkrete opgaver. Derudover indsamler vi oplysninger fra offentlige registre mv. (f.eks. i forhold til Hvidvaskningsloven)

Dataminimering

Vi lever op til kravet om dataminimering. Det betyder, at vi kun behandler relevante oplysninger, der er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at kunne opfylde vores aftaler med vores kunder.

Vi ajourfører data

Vi sørger for, at den data vi har indsamlet, er korrekt og bliver ajourført. Urigtige oplysninger bliver straks slettet eller berigtiget.

Opbevaring af persondata

Opbevaring af persondata sker udelukkende i det tidsrum, hvor vi har et sagligt grundlag for at kunne tilgå dem.

Sikkerhed

Vi foretager løbende foranstaltninger for at sikre, at sikkerheden lever op til de højeste standarder.  Personoplysningerne behandles dermed på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

Sletning af persondata

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet. Kundedata til brug for regnskabsmateriale opbevares dog i mindst 5 år i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven og hvidvaskloven.

Retten til indsigt, berigtigelse, sletning eller blokering

Når dine personoplysninger behandles hos os, har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger det drejer sig om. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Ret til indsigelse

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles hos os.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor. Såfremt vi ønsker at videregive oplysninger til et andet formål end det, hvormed de er indsamlet, indhenter vi samtykke først.

Dataportabilitet

Vores kunder kan anvende retten til dataportabilitet. I tilfælde heraf, sender vi al persondata, der er blevet stillet til rådighed for os, i et almindeligt anvendt format.

Klageadgang til Datatilsynet

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne til as@bf-nord.dk. Vi vil behandle klagen hurtigst muligt og vende tilbage.

Du har også ret til at indgive klagen til Datatilsynet.

I så fald skal klagen indgives til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

 

Den dataansvarlige hos Bogføring Nord er:

Anny Sørensen

Tlf.: 26 68 78 48

Mail: as@bf-nord.dk